ต่อภาษีรถยนต์ พิมพ์หน้านี้

ท่านไม่ต้องยุ่งยากหรือสับสนกับวันที่ต้องต่อภาษีรถยนต์อีกต่อไป
เพราะโตโยต้า ลีสซิ่ง ยินดีทำหน้าที่แจ้งเตือนเมื่อภาษีรถยนต์ของท่านใกล้ครบกำหนด การชำระภาษีประจำปีให้โดยอัตโนมัติ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี
 1. กรุณาตรวจสอบวันครบกำหนดภาษีรถยนต์ประจำปี และชำระค่าภาษีรถยนต์กันวันครบกำหนดล่วงหน้า
  30 วัน ก่อนวันครบกำหนด
 2. หากท่านขาดต่อภาษีรถยนต์ประจำปีครบ 3 ปี จะมีผลให้ทะเบียนรถยนต์ถูก "ระงับ" การใช้โดยทันทีตามบัญญัติรถยนต์
  (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2546
 3. หากรถยนต์ของท่านติดตั้งก๊าซ NGV หรือ CNG กรุณาส่งหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
  และการติดตั้งที่รับรองโดยวิศวกร (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) เพื่อแนบเรื่องต่อภาษีรถยนต์ประจำปีทุกครั้ง
 4. กรณีรถยนต์ของท่านใช้งานเกิน 7 ปีขึ้นไป กรุณาส่งหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) ฉบับจริง
  (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
 5. ติดต่อโตโยต้า ลีสซิ่ง ลูกค้าสัมพันธิ์ Call center โทร. 0-2660-5555
หมายเหตุ: หากท่านมีการต่ออายุประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.บุคคคลที่ 3) เรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกข้อมูล


แจ้งรายละเอียด พรบ. ของท่านที่ทำการต่อเรียบร้อยแล้ว
 
ชื่อจริง - นามสกุล*:
 
ชื่อบริษัท :
 
 
หมายเลขโทรศัพท์*:
 
 
E-mail Address*:
 
 
ทะเบียนรถ*:
 
 
บริษัทประกัน*:
 
เลขที่กรมธรรม์ฯ*:
 
วันที่คุ้มครองจาก*:
สิ้นสุดวันที่*:
รหัสยืนยัน*:

กรณีที่ท่านชำระค่า พรบ. กับบริษัท ท่านไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการต่อภาษีให้ท่านอัตโนมัติ

หากท่านทำประกันภัย (พรบ.บุคคลที่ 3) ด้วยตนเอง ท่านจะต้องส่งส่วนท้าย ประกันภัยภาคบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.บุคคลที่ 3) มายัง โตโยต้า ลีสซิ่ง ผ่านซองธุรกิจตอบรับ หรือ ส่งสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (สำเนาเต็มหน้า) ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0-2634-6405 หรืออีเมล์มายัง www.tlt.co.th ก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 15 วัน


 1. ติดต่อได้ที่สำนักงานของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั่วประเทศ
 2. ติดต่อได้ที่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
 3. ส่งส่วนท้าย ประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.บุคคลที่ 3) มายัง โตโยต้า ลีสซิ่ง ผ่านซองธุรกิจตอบรับ หรือ ส่งสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (สำเนาเต็มหน้า) ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0-2634-6405
 4. อีเมล์มายัง www.tlt.co.th ก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 15 วัน


สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะให้โตโยต้า ลีสซิ่ง ดำเนินการต่อ พ.ร.บ. ให้
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
 
ชื่อจริง - นามสกุล*:
 
ชื่อบริษัท :
 
 
หมายเลขโทรศัพท์*:
 
 
E-mail Address*:
 
 
ทะเบียนรถ*:
 
 
เลขที่สัญญา*:
 
 
คำถาม / ข้อเสนอแนะ*:
 
รหัสยืนยัน*:
 
 


ยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร