บริการอื่นๆ พิมพ์หน้านี้

ให้ท่านสะดวกสบาย ง่าย ไม่ยุ่งยาก
ด้วยบริการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์กับ โตโยต้า ลีสซิ่ง

เมื่อลูกค้าดำเนินการแจ้งความเอกสารสูญหาย และชำระค่าบริการคัดป้ายภาษี เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมลงนาม และ แนบเอกสารประกอบ พร้อมเอกสารส่งให้ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการ คัดป้ายภาษีให้ลูกค้า

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการคัดป้ายภาษี
  ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (บุคคลธรรมดา) การคัดป้ายภาษี
  1 แบบคำขออื่นๆ (ผู้เช่าซื้อลงชื่อตรงผู้เช่าซื้อ)
  2 หนังสือมอบอำนาจ
  3 ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ตัวจริง)
  4 บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย
  5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ไม่หมดอายุ)
  6 สำเนาทะเบียนบ้าน
  7 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (หากมีการเปลี่ยน)
  8 สำเนาใบทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)
  9 สำเนาใบขอใช้คำนำหน้าชื่อ คือ "นาง" หรือ "นางสาว" (หากมีการเปลี่ยน)
  10 สำเนาใบเลื่อนยศข้าราชการ (หากมีการเปลี่ยน)
  11 สำเนา Passport และ Work Permit (กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องถ่ายหน้าราชการต่ออายุทุกหน้า)
  12 ค่าบริกาคัดป้ายภาษี 400 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

  หมายเหตุ:
  ** โปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
  ** ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ (โดยชื่อลงนามต้องเหมือนเดิมตามสัญญาเช่าซื้อ)
  ** กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ( Certificate Address )
  ที่ออกโดยสถานทูต ที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง ) และฉบับแปลภาษาไทย
  โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร ) แทนได้

  ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (นิติบุคคล) การคัดป้ายภาษี
  1 แบบคำขออื่นๆ (ผู้เช่าซื้อลงชื่อตรงผู้เช่าซื้อ)
  2 หนังสือมอบอำนาจ
  3 ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ตัวจริง)
  4 บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย
  5 สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ถ่ายทั้งด้านหน้า และด้านหลัง (ไม่หมดอายุ)
  6 สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  7 สำเนา Passport และ Work Permit (กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องถ่ายหน้ารายการต่ออายุทุกหน้า)
  8 ค่าบริการ 400 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
  9 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

  หมายเหตุ:
  ** โปรดแนบสำโปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
  ** กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ และประทับตราสำคัญของบริษัท
  ** กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ( Certificate Address )
  ที่ออกโดยสถานทูต ที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง ) และฉบับแปลภาษาไทย
  โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร ) แทนได้

เมื่อลูกค้าดำเนินการแจ้งความแผ่นป้ายทะเบียนสูญหาย และชำระค่าบริการคัดป้ายทะเบียนรถยนต์ 600 บาท เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมลงนาม และ แนบเอกสารประกอบ พร้อมเอกสารส่งให้ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการ คัดป้ายทะเบียนให้ลูกค้า

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการคัดป้ายทะเบียน
  ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (บุคคลธรรมดา) การคัดป้ายทะเบียน
  1 แบบคำขออื่นๆ (ผู้เช่าซื้อลงชื่อตรงผู้เช่าซื้อ)
  2 หนังสือมอบอำนาจ
  3 ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ตัวจริง)
  4 บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย
  5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ไม่หมดอายุ)
  6 สำเนาทะเบียนบ้าน
  7 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (หากมีการเปลี่ยน)
  8 สำเนาใบทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)
  9 สำเนาใบขอใช้คำนำหน้าชื่อ คือ "นาง" หรือ "นางสาว" (หากมีการเปลี่ยน)
  10 สำเนาใบเลื่อนยศข้าราชการ (หากมีการเปลี่ยน)
  11 สำเนา Passport และ Work Permit (กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องถ่ายหน้าราชการต่ออายุทุกหน้า)
  12 ค่าบริการคัดป้ายทะเบียน 600 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

  หมายเหตุ:
  ** โปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
  ** ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ (โดยชื่อลงนามต้องเหมือนเดิมตามสัญญาเช่าซื้อ)
  ** กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ( Certificate Address )
  ที่ออกโดยสถานทูต ที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง ) และฉบับแปลภาษาไทย
  โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร ) แทนได้

  ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (นิติบุคคล) การคัดป้ายทะเบียน
  1 แบบคำขออื่นๆ (ผู้เช่าซื้อลงชื่อตรงผู้เช่าซื้อ)
  2 หนังสือมอบอำนาจ
  3 ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ตัวจริง)
  4 บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย
  5 สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ไม่หมดอายุ)
  6 สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  7 สำเนา Passport และ Work Permit (กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องถ่ายหน้ารายการต่ออายุทุกหน้า)
  8 ค่าบริการคัดป้ายทะเบียน 600 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
  9 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

  หมายเหตุ:
  ** โปรดแนบสำโปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
  ** กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ และประทับตราสำคัญของบริษัท
  ** กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ( Certificate Address )
  ที่ออกโดยสถานทูต ที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง ) และฉบับแปลภาษาไทย
  โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร ) แทนได้


ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ พร้อมลงนาม และแนบเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่แจ้งดังกล่าว ให้เรียบร้อย หรือติดต่อสำนักงาน บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย ) จำกัด

 1. ติดต่อได้ที่สำนักงานของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั่วประเทศ
 2. ติดต่อได้ที่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
 3. การส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19 ถ.พระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 (ฝ่ายบริการลูกค้า)
  ติดต่อสอบถามข้อมูล ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 0-2-660-555

ยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร