สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ พิมพ์หน้านี้

เหนือระดับกับโอกาสที่เป็นต่อ
โตโยต้า สีสซิ่งพร้อมเปิดวงเงินสินเชื่อ (Credit Line) ให้กับท่าน และบริษัทในเครือ เพื่อให้ท่านสามารถวางแผน
การออกรถในอนาคตได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งการบริการที่ โตโยต้า ลีสซิ่ง ได้จัดขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการ สำหรับท่านผู้ประกอบการที่ต้องการออกรถเป็นจำนวนมาก
เพื่อใช้ในกิจการ อาทิ รถเช่า รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลางบริษัท หรือรถรับส่งพนักงาน ฯลฯ

โตโยต้า ลีสซิ่ง พร้อมเปิดวงเงินสินเชื่อ (Credit Line) ให้กับท่านและบริษัทในเครือ เพื่อให้ท่านสามารถวางแผนการออกรถในอนาคต
ได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถใช้วงเงินที่ได้รับตามความต้องการตลอดระยะเวลาที่กำหนด

กลุ่มลูกค้า Fleet
ลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีความประสงค์ขอสินเชื่อรถยนต์จำนวนมากเพื่อใช้ในกิจการ โดยท่านจะได้รับเป็นวงเงินหมุนเวียน และ/หรือวงเงินคงที่ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการออกรถเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง

วงเงินที่ได้รับ สามารถใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ของโตโยต้า ลีสซิ่ง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
 • สัญญาเช่าซื้อแบบ Hire Purchase
 • สัญญาเช่าซื้อแบบ Sabuy D หรือ Balloon
 • สัญญาเช่าแบบ Financial Lease
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นที่โตโยต้า ลีสซิ่งมีให้บริการ

เงื่อนไขพิเศษ
 • ดาวน์ต่ำสุด 0%
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ไม่มีผู้ค้ำประกัน กรณีเป็นบริษัทมหาชน
 • ได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นวงเงินหมุนเวียน และ / หรือ วงเงินต่อครั้ง
 • สามารถกำหนดค่างวดๆ สุดท้าย (Balloon) หรือ มูลค่าซากท้ายสัญญา (Residual Value) ได้ตามความเหมาะสม
  หมายเหตุ เงื่อนไขดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ไม่สามารถนำมาเป็นข้อมูลได้

ตางรางแสดงเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์
  สินเชื่อเช่าซื้อแบบ
Hire Purchase
สินเชื่อเช่าซื้อแบบ
Sabuy D หรือ Balloon
สินเชื่อเช่าซื้อแบบ
Financial Lease
ประเภทลูกค้า ส่วนบุคคล หรือบริษัท ส่วนบุคคล หรือบริษัท บริษัท
ระยะเวลา 12 - 72 เดือน 24 - 48 เดือน 36 - 48 เดือน
เงินดาวน์ / เงินมัดจำ ขั้นต่ำ 10 เปอร์เซ็นต์ ขั้นต่ำ 15 เปอร์เซ็นต์ ขั้นต่ำ 0 เปอร์เซ็นต์
ข้อเสนอหลังจากสิ้นสุด
สัญญา
ชำระเงินผ่อนเดือนสุดท้าย
ท่านจะได้เป็นเจ้าของ
• ชำระยอดเงินบอลลูน
งวดสุดท้าย ท่านจะได้เป็น
เจ้าของรถทันที หรือ
• ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ
ยอดเงินบอลลูน (รวมระยะเวลาของ สัญญาทั้งหมดไม่เกิน 7 ปี
• ชำระมูลค่าซากท้ายสัญญา ท่านจะได้เป็นเจ้าของรถทันที หรือ
• คืนรถให้กับโตโยต้า ลีสซิ่ง (ตาม สภาพและเงือนไขที่กำหนด)
การจดทะเบียน • โตโยต้า ลีสซิ่ง คือ เจ้าของ
กรรมสิทธิ์
• ลูกค้า คือ ผู้ครอบครอง
• โตโยต้า ลีสซิ่ง คือ เจ้าของ
กรรมสิทธิ์
• ลูกค้า คือ ผู้ครอบครอง
• โตโยต้า ลีสซิ่ง คือ เจ้าของ
กรรมสิทธิ์
• ไม่ระบุผู้ครอบครอง
การต่อภาษี/
ประกันภัย/
การบำรุงรักษารถยนต์
ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
การบันทึกบัญชี • บันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดค่าเสื่อมราคา
• บันทึกดอกเบี้ยจ่าย
• บันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดค่าเสื่อมราคา
• บันทึกดอกเบี้ยจ่าย
• บันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดค่าเสื่อมราคา
• บันทึกดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้ • ค่าเสื่อมราคา หักได้ตามจริงไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายใน 5 ปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• ดอกเบี้ยจ่าย
• ค่าเสื่อมราคา หักได้ตามจริงไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายใน 5 ปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• ดอกเบี้ยจ่าย
• ค่าเช่าหักได้ตามจริงไม่เกิน
36,000 บาท / คัน / เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สำหรับลูกค้าที่กำลัง
มองหา
อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระเงินในอัตราขั้นต่ำต่อเดือน รับประโยชน์สูงสุดทางด้านภาษี

ประโยชน์ Hire Purchase Sabuy D Finanical Lease
1. ไม่มีเงินดาวน์    
2. ค่างวดต่ำ    
3. ดอกเบี้ยต่ำ    
4. ประโยชน์ทางด้านภาษีสูงสุด    
5. มีทางเลือกท้ายสัญญา  
6. ไม่มีความเสี่ยงในความผันผวนของดอกเบี้ย
สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
 • สามารถออกรถได้ทันทีหลังจากเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ โดยไม่ต้องเตรียมเอกสารรายได้ เพื่อพิจารณาสินเชื่อใหม่
 • สามารถกำหนดเงินดาวน์ และอายุของสัญญาได้ตามความเหมาะสม
 • การบริการดูแลพิเศษอย่างใกล้ชิดตลอดอายุสัญญา จากทีมงาน fleet โดยเฉพาะ เช่น ชุดจดทะเบียนจัดส่งรวดเร็ว, สัญญาพิมพ์ล่วงหน้า เป็นต้นเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นดังต่อไปนี้
 • หนังสือรับรองของบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • ประวัติความเป็นมาและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท (Company Profile)
 • เอกสารแสดงความยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB)
     (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราของบริษัทฯ ทุกฉบับ)

เอกสารผู้ค้ำประกัน
 • บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
 • บัญชีเงินฝากอื่น (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3 - 6 เดือน
     (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่

โทรศัพท์
02-634-6400 ต่อ 6745, 6384, 6562
โทรศัพท์ (สายตรง)
02-634-6438, 02-634-6384, 02-634-6382, 02-634-6488

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

ปัจจุบัน คุณเป็นลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง หรือไม่?
 
ชื่อจริง - นามสกุล*:
 
ชื่อบริษัท :
 
 
หมายเลขโทรศัพท์*:
 
 
E-mail Address*:
 
 
คำถาม / ข้อเสนอแนะ:
 
รหัสยืนยัน*:
 
 


ยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร