สินเชื่อแบบลีส พิมพ์หน้านี้

ทางเลือกที่ชาญฉลาด...สำหรับธุรกิจของคุณ
ด้วยสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีสูงสุด และช่วยให้ธุรกิจของท่านมีประสิทธิภาพทางด้านการเงิน

สินเชื่อรถยนต์แบบลีสซิ่ง (Financial Lease) เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับองค์กรและบริษัทด้วยอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ที่จะ
สามารถช่วยให้ธุรกิจของท่านมีสภาพคล่องทางการเงินสูงสุด โดยปราศจากเงินมัดจำหรือเงินดาวน์ พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีสูงสุด
จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ชาญฉลาด เพื่อให้ท่านจัดสรรงบประมาณได้สะดวกและง่ายกว่าเดิม

ลีส คืออะไร
สินเชื่อรถยนต์แบบลีส เปรียบเสมือนการทำสัญญาเช่าระยะยาว โดยทั่วไประยะเวลาการเช่าจะอยู่ระหว่าง 3 -5 ปี และเมื่อครบอายุสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิ์เลือกซื้อรถยนต์ดังกล่าวได้ในราคาที่ตกลงกันไว้ ณ วันเซ็นสัญญา

เงื่อนไขทั่วไป
• ผู้เช่าต้องเป็นนิติบุคคล
• ไม่มีเงินดาวน์ / ไม่มีเงินมัดจำ
• อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Rate)
• มีสิทธิเลือกซื้อรถยนต์ได้ในราคาที่ตกลงกัน ณ วันเซ็นสัญญา
ตารางแสดงเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์
โปรแกรมสินเชื่อ Financial Lease
สัญญาเช่าทางกาเงิน
Hire Purchase
สัญญาเช่าซื้อ
วัตถุประสงค์ ต้องการ / ไม่ต้องการ ต้องการเป็นเจ้าของ
ประเภทลูกค้า นิติบุคคลเท่านั้น บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล
เงินลงทุนก้อนแรก ไม่มี เงินดาวน์
อัตราดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก (Effective) คงที่ (Flat)
ระยะเวลา 36 - 48 เดือน 12 เดือนขึ้นไป
ประโยชน์ทางภาษี เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้สูงสุด
36,000 บาท / คัน / เดือน
เป็นค่าเสื่อมได้สูงสุด
16,667 บาท / คัน / เดือน*
การลงบัญชี จัดเป็นค่าใช้จ่าย
ซึ่งจะปรากฏในงบกำไรขาดทุน
จัดเป็นสินทรัพย์ถาวร
ซึ่งจะปรากฏในงบดุล
เมื่อสัญญาสิ้นสุด โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้เช่าเมื่อชำระ
มูลค่าซาก
โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู่เช่าซื้อทันที
* กรณีเช่าซื้อหักค่าเสื่อมได้ 200,000 บาท/ปี สูงสุด 5 ปี เท่ากับ 1,000,000 บาท หรือ 16,667 บาท/เดือน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเช่าแบบลีส
ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) และสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease)
หากสัญญาเช่ามีลักษณะเข้าเกณฑ์หนึ่งข้อหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ จะจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน
อ้างอิงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุงปี 2550)

 1. การโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันสิ้นสุดแห่งสัญญา
 2. สิทธิที่จะเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% ของราคายุติธรรม
 3. อายุสัญญาเช่ามากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของอายุการใช้งาน
 4. มูลค่าปัจจุบันของเงินค่าเช่ามากกว่าหรือเท่ากับ 90% ของราคายุติธรรม
 5. สินทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะเฉพาะ

ข้อบ่งชี้ :
 1. หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ และผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผู้ให้เช่าเนื่องจากการยกเลิกนั้น
 2. ผู้เช่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกำไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของราคาซากที่ขาย (เช่น มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าคงเหลือที่อยู่ ในรูปค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าลดให้  ซึ่งรวมแล้วมีจำนวนเท่ากับส่วนใหญ่ของจำนวนที่ได้รับจากการขายมูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า)
 3. ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาเช่าครั้งที่ 2 ด้วยการจ่ายค่าเช่าที่จำนวนต่ำกว่าค่าเช่าในตลาดอย่างเป็นนัยสำคัญ

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5% ของค่าเช่า
โตโยต้า ลีสซิ่ง ได้รับการยกเว้นไม่เป็นผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5% เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 1. ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม
 2. ผู้เช่าเป็นนิติบุคคล
 3. กำหนดระยะเวลาการเช่า ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
ด้านภาษี :
ประหยัดภาษีได้สูงสุด สามารถใช้สิทธิเพื่อขอยกเว้นภาษี โดยนำค่าเช่าหักเปนค่าใช้จ่ายทางภาษีได้สูงสุด
ถึง 36,000 บาทต่อเดือน / ต่อคัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ด้านการเงิน :
ใช้เงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงต่ออัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนขึ้นลงของตลาดสินเชื่อ และ
ค่าใช้จ่ายคงที่ตลอดอายุสัญญา

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุดในแต่ละโปรแกรม
  บริษัท A ทำลีสซิ่ง บริษัท B ทำเช่าซื้อ บริษัท C ซื้อเงินสด ลีสซิ่งได้ประโยชน์
มากกว่าเช่าซื้อ / เงินสด
ค่าใช้จ่ายที่หักได้ต่อเดือน 36,000 16,667 16,667 19,333
ค่าใช้จ่ายที่หักได้ต่อปี 432,000 200,000 200,000 232,000
ค่าใช้จ่ายที่หักได 5 ปี 2,160,000 1,000,000 1,000,000 1,160,000
ภาษีที่ประหยัดได้ 30 % 648,000 300,000 300,000 348,000
การหักค่าเสื่อมราคากรณีซื้อคืน 1,00,000 ไม่มี ไม่มี  
ภาษีที่ประหยัดได้ 30 % 300,000 ไม่มี ไม่มี 300,000
ลีสซิ่งประหยัดภาษีได้มากกว่า 948,000 300,000 300,000 648,000
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นนิติบุคคลซึ่งปะกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย (เช่น บจก., บมจ., หจก. เป็นต้น)
 2. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี
 3. อายุสัญญาเช่าของลีสซิ่ง เริ่มตั้งแต่ 36 เดือน ถึง 48 เดือน
 4. อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า แบบลดต้น - ลดดอก (Effective Rate)

เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นดังต่อไปนี้

เอกสารผู้เช่า


 • หนังสือรับรองของบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน ของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม หรือ พาสปอร์ตหน้ารูปถ่าย หน้าวันหมดอายุ หรือหน้าวีซ่าประเทศไทย และ Working Permit (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ)
 • หนังสือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
 • งบการเงินบริษัทปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราของบริษัทฯ ทุกฉบับ)

เอกสารผู้ค้ำประกัน

 • บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
 • บัญญีเงินฝากอื่น (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3 - 6 เดือน
  (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
การขอสินเชื่อ
กรุณาเลือกรายละเอียด

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
VIGO Double Cab
4x4 3.0G A/T - 992,000

ราคารถยนต์:
992,000 บาท
 
หรือ (กรอกราคาเอง):
บาท
 
ค่าเช่างวดแรก:
%
บาท
หรือ (เลือกเงินดาวน์เอง):
%
บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ:
เดือน
 
 
 
 

โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อรถยนต์เบื้องต้นเท่านั้น สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้หากท่านสนใจ
กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือสอบถามได้ที่
บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 02-660-5555

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
VIGO Double Cab
4x4 3.0G A/T - 992,000
ราคารถยนต์:
ค่าเช่างวดแรก:
ยอดจัดสินเชื่อ:
ระยะเวลาผ่อนชำระ:
992,000 บาท
25% 248,000 บาท
744,000 บาท
48 เดือน

  ลีส (งวดที่)
  1 2-48
ค่างวดต่อดือน 10,839 10,839
ค่างวดสุดท้าย (ค่าซาก)   396,800
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ฝ่ายบริหารสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่

โทรศัพท์
02-634-6400 ต่อ 6567, 6562
โทรศัพท์ (สายตรง)
02-634-6438, 02-634-6384, 02-634-6382, 02-634-6488

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

ปัจจุบัน คุณเป็นลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง หรือไม่?
 
ชื่อจริง - นามสกุล*:
 
ชื่อบริษัท :
 
 
หมายเลขโทรศัพท์*:
 
 
E-mail Address*:
 
 
ประเภทเรื่อง*:
 
 
คำถาม / ข้อเสนอแนะ:
 
รหัสยืนยัน*:
 
 


ยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร