โอนกรรมสิทธิ์ พิมพ์หน้านี้

ให้ท่านสะดวกสบาย ง่าย ไม่ยุ่งยาก
ด้วยบริการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์กับ โตโยต้า ลีสซิ่ง


เพียงแค่ท่านชำระเงินครบตามสัญญา และ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์กับเรา โดยทางโตโยต้า ลีสซิ่ง จะทำการส่งเอกสาร
การโอนกรรมสิทธิ์ให้ท่าน 30 วันก่อนชำระ งวดสุดท้าย และท่านเพียงลงนามในเอกสารดังกล่าวพร้อมส่งหลักฐานประจำตัวแนบกลับมา

เพียงเท่านี้ การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องวุ่นวายใจอีกต่อไป

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

เมื่อลูกค้าชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารส่งให้ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้ลูกค้า ดังนี้

  1. โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้ลูกค้า
  2. โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้บุคคลอื่น (กรณีโอน 2 ต่อ)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ พร้อมลงนาม และแนบเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่แจ้งดังกล่าว ให้เรียบร้อย และส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายัง

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(ฝ่ายบริการลูกค้า) ติดต่อสอบถามข้อมูล ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center : 02-660-5555บริการโอนกรรมสิทธิ์

ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (บุคคลธรรมดา) โอนกรรมสิทธิ์
รถยนต์
โอนกรรมสิทธิ์
รถยนต์
(กรณีโอน 2 ต่อ)
1 แบบคำขอโอนและรับโอน (ใบที่ 1)
(ผู้เช่าซื้อลงชื่อตรงผู้รับโอน 2 จุด)
2 แบบคำขอโอนและรับโอน (ใบที่ 2)
(ผู้เช่าซื้อต้องลงชื่อตรงช่องผู้รับโอน / ผู้รับโอนใหม่
ต้องลงชื่อตรงผู้รับโอนจำนวณ 2 จุด)
3 หนังสือมอบอำนาจ
4 ใบขอรับเล่มทะเบียนรถยนต์ที่โอนกรรมสิทธิ์
- โปรดระบุว่าท่านต้องการใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดใด
- โปรดเลือกว่าท่านต้องการให้บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง
ส่งเล่มทะเบียนที่โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้ใน
ช่องทางใด
- โปรดลงชื่อตรงช่อง (ผู้เช่าซื้อจำนวณ 1 ชุด)
5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6 สำเนาทะเบียนบ้าน
7 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
(หากมีการเปลี่ยนแปลง)
8 สำเนาใบทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)
9 สำเนาใบขอใช้คำนำหน้าชื่อ คือ "นาง" หรือ
"นางสาว" (หากมีการเปลี่ยน)
10 สำเนาใบเลื่อนยศข้าราชการ (หากมีการเปลี่ยน)
11 สำเนา Passport และ Work Permit
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องถ่ายหน้าราชการ
ต่ออายุทุกหน้า)
12 ค่าโอนกรรมสิทธิ์
- กรณีใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดเดิม หรือตามทะเบียนบ้าน
ของท่านจำนวณ 1,400 บาท
- กรณีใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดอื่น ที่ไม่ตรงตามป้าย
ทะเบียนรถเดิม และไม่ตรงตามทะเบียนบ้านของท่าน
จำนวณ 1,700 บาท
ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 2 ต่อ จำนวน ......................บาท
(ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ Call Center : 02-660-5555)
13 ลอกลายเลขตัวถัง 3 ชุด
(ให้เห็นตัวอักษรชัดเจนตามมาตรฐานขนส่ง)

หมายเหตุ
** โปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
** ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ (โดยชื่อลงนามต้องเหมือนเดิมตามสัญญาเช่าซื้อ)
** กรณีหากท่านไม่ระบุที่อยู่ในการจัดส่งเล่มทะเบียน ทางโตโยต้า ลีสซิ่ง ถือว่าท่านมีความประสงค์ให้จัดส่งเล่มทะเบียน
ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารเดิม
** กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย (Certificate Address)
ที่ออกโดยสถานทูต ที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับ ภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง) และฉบับแปลภาษาไทย
โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร) แทนได้
** กรณีรถยนต์จดทะเบียนเป็นรถตู้ / ต้องแนบเอกสารบันทึกรับทราบ (การนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนไปใช้งาน)
** ป้ายภาษีรถยนต์ประจำปี ในปีปัจจุบัน (ไม่หมดอายุ)

กรณีผู้เช่าซื้อเสียชีวิต
บริษัทจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ผู้จัดการมรดกแทน หากมีผู้จัดการมรดกมากกว่า 1 ท่าน ให้ตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้รับ
โอนกรรมสิทธิ์จากบริษัท (โดยทำหนังสือยินยอม หรือระบุในคำสั่งศาลว่าโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้จัดการมรดกท่านใด)

ซึ่งเอกสารที่ต้องจัดเตรียม จะใช้เอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์ (โอน 2 ต่อ) และต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม คือ

- ใบมรณบัตร
- คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก
- กรมการขนส่งทางบกจะต้องนัดตรวจสภาพรถยนต์

ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (นิติบุคคล) โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
1 แบบคำขอโอนและรับโอน
2 หนังสือมอบอำนาจ
3 ใบขอรับเล่มทะเบียนรถยนต์ที่โอนกรรมสิทธิ์
- โปรดระบุว่าท่านต้องการใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดใด
- โปรดเลือกว่าท่านต้องการให้บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง
ส่งเล่มทะเบียนที่โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้ใน
ช่องทางใด
- โปรดลงชื่อตรงช่อง (ผู้เช่าซื้อจำนวณ 1 จุด
และประทับตราสำคัญของบริษัท)
4 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและวัตถุประสงค์
(อายุไม่เกิน 6 เดือน)
5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6 สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7 สำเนา Passport และ Work Permit
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องถ่ายหน้าราชการต่ออายุ
ทุกหน้า)
8 ค่าโอนกรรมสิทธิ์
- กรณีใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดเดิม หรือตาม
ทะเบียนบ้านของท่านจำนวณ 1,400 บาท
- กรณีใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดอื่น ที่ไม่ตรงตาม
ป้ายทะเบียนรถเดิม และไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน
ของท่าน จำนวณ 1,700 บาท
** กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% **
กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทั้งต้นฉบับ / สำเนา) มายังบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง
ภายในเดือนที่ท่าน ระบุไว้ในหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตัวอย่างการคำนวณเงินที่ต้องกรอกในใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีค่าโอนกรรมสิทธิ์ 1,400 บาท)
- จำนวนเงินที่จ่าย คือ
1,308.41 บาท
(คิดจาก 1,400 x 100 ÷ 107)
- ภาษีที่หักและนำส่งไว้ คือ
39.25 บาท
(คิดจาก 1,308.41 x 3%)
- ยอดเงินที่ต้องชำระ คือ
1,360.75 บาท
(คิดจาก 1,400 - 39.25)

หมายเหตุ
** โปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
** กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ และประทับตราสำคัญของบริษัท
** กรณีหากท่านไม่ระบุที่อยู่ในการจัดส่งเล่มทะเบียน ทางโตโยต้า ลีสซิ่ง ถือว่าท่านมีความประสงค์
ให้จัดส่งเล่มทะเบียนตามที่อยู่จัดส่งเอกสารเดิม
** กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย (Certificate Address)
ที่ออกโดยสถานทูต ที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง) และฉบับแปลภาษาไทย
โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร) แทนได้
** ป้ายภาษีรถยนต์ประจำปี ในปีปัจจุบัน (ไม่หมดอายุ)
** หากกรณีที่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ (โอน 2 ต่อ) สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 0-2660-5555


  1. ติดต่อได้ที่สำนักงานของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั่วประเทศ
  2. ติดต่อได้ที่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
  3. การส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่


ยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร