โอนกรรมสิทธิ์

ให้ท่านสะดวกสบาย ง่าย ไม่ยุ่งยาก ด้วยบริการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์กับ โตโยต้า ลีสซิ่ง

เพียงแค่ท่านชำระเงินครบตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์กับเรา โดยทางโตโยต้า ลีสซิ่ง จะทำการส่งเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ให้ท่าน 30 วันก่อนชำระงวดสุดท้าย และท่านเพียงลงนามในเอกสารดังกล่าวพร้อมส่งหลักฐานประจำตัวแนบกลับมา

เพียงเท่านี้ การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องวุ่นวายใจอีกต่อไป

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม ในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

เมื่อลูกค้าชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารส่งให้ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้ลูกค้า ดังนี้

 • โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้ลูกค้า
 • โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้บุคคลอื่น (กรณีโอน 2 ต่อ)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ พร้อมลงนาม และแนบเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่แจ้งดังกล่าวให้เรียบร้อย และส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายัง

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19 ถ.พระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 (ฝ่ายบริการลูกค้า) ติดต่อสอบถามข้อมูล ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทร. 02-660-5555

ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (บุคคลธรรมดา) โอนกรรมสิทธิ์ รถยนต์ โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ (กรณีโอน 2 ต่อ)
1

แบบคำขอโอนและรับโอน (ใบที่ 1)

(ผู้เช่าซื้อลงชื่อตรงผู้รับโอน 2 จุด)

2

แบบคำขอโอนและรับโอน (ใบที่ 2)

(ผู้เช่าซื้อต้องลงชื่อตรงช่องผู้โอน / ผู้รับโอนใหม่ ต้องลงชื่อตรงผู้รับโอนจำนวณ 2 จุด)

 
3

หนังสือมอบอำนาจ

4

ใบขอรับเล่มทะเบียนรถยนต์ที่โอนกรรมสิทธิ์

 • โปรดระบุว่าท่านต้องการใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดใด
 • โปรดเลือกว่าท่านต้องการให้บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ส่งเล่มทะเบียนที่โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้ในช่องทางใด
 • โปรดลงชื่อตรงช่อง (ผู้เช่าซื้อจำนวณ 1 ชุด)
5

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6

สำเนาทะเบียนบ้าน

7

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลง)

8

สำเนาใบทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)

9

สำเนาใบขอใช้คำนำหน้าชื่อ คือ "นาง" หรือ "นางสาว" (หากมีการเปลี่ยนแปลง)

10

สำเนาใบเลื่อนยศข้าราชการ (หากมีการเปลี่ยน)

11

สำเนา Passport และ Work Permit

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องถ่ายหน้าราชการต่ออายุทุกหน้า)

12

ค่าโอนกรรมสิทธิ์

 • กรณีใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดเดิม หรือตามทะเบียนบ้านของท่านจำนวณ 1,500 บาท
 • กรณีใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดอื่น ที่ไม่ตรงตามป้ายทะเบียนรถเดิม และไม่ตรงตามทะเบียนบ้านของท่าน จำนวณ 2,000 บาท ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 2 ต่อ จำนวน ......................บาท (ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทร. 02-660-5555)
 
13

ลอกลายเลขตัวถัง 3 ชุด และถ่ายรูปรถ 4 ด้าน

(ให้เห็นตัวอักษรชัดเจนตามมาตรฐานขนส่ง)

 

หมายเหตุ

 • โปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
 • ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ (โดยชื่อลงนามต้องเหมือนเดิมตามสัญญาเช่าซื้อ)
 • กรณีหากท่านไม่ระบุที่อยู่ในการจัดส่งเล่มทะเบียน ทางโตโยต้า ลีสซิ่ง ถือว่าท่านมีความประสงค์ให้จัดส่งเล่มทะเบียนตามที่อยู่จัดส่งเอกสารเดิม
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย (Certificate Address) ที่ออกโดยสถานทูตที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง) และฉบับแปลภาษาไทย โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร) แทนได้
 • กรณีรถยนต์จดทะเบียนเป็นรถตู้ / ต้องแนบเอกสารบันทึกรับทราบ (การนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนไปใช้งาน)
 • ป้ายภาษีรถยนต์ประจำปี ในปีปัจจุบัน (ไม่หมดอายุ)

กรณีผู้เช่าซื้อเสียชีวิต

บริษัทจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ผู้จัดการมรดกแทน หากมีผู้จัดการมรดกมากกว่า 1 ท่าน ให้ตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์จากบริษัท (โดยทำหนังสือยินยอม หรือระบุในคำสั่งศาลว่าโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้จัดการมรดกท่านใด)

ซึ่งเอกสารที่ต้องจัดเตรียม จะใช้เอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์ (โอน 2 ต่อ) และต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม คือ

 • ใบมรณบัตร
 • คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก
 • กรมการขนส่งทางบกจะต้องนัดตรวจสภาพรถยนต์
ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (นิติบุคคล) โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
1

แบบคำขอโอนและรับโอน

2

หนังสือมอบอำนาจ

3

ใบขอรับเล่มทะเบียนรถยนต์ที่โอนกรรมสิทธิ์

 • โปรดระบุว่าท่านต้องการใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดใด
 • โปรดเลือกว่าท่านต้องการให้บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ส่งเล่มทะเบียนที่โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้ในช่องทางใด
 • โปรดลงชื่อตรงช่อง (ผู้เช่าซื้อจำนวณ 1 จุด และประทับตราสำคัญของบริษัท)
4

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและวัตถุประสงค์

(อายุไม่เกิน 6 เดือน)

5

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6

สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

7

สำเนา Passport และ Work Permit

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องถ่ายหน้าราชการต่ออายุทุกหน้า)

8

ค่าโอนกรรมสิทธิ์

 • กรณีใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดเดิม หรือตามทะเบียนบ้านของท่านจำนวณ 1,500 บาท
 • กรณีใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดอื่น ที่ไม่ตรงตามป้ายทะเบียนรถเดิม และไม่ตรงตามทะเบียนบ้านของท่าน จำนวณ 2,000 บาท

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทั้งต้นฉบับ / สำเนา) มายังบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ภายในเดือนที่ท่าน ระบุไว้ในหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตัวอย่างการคำนวณเงินที่ต้องกรอกในใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีค่าโอนกรรมสิทธิ์ 1,500 บาท)

 • จำนวนเงินที่จ่าย คือ 1,401.87 บาท (คิดจาก 1,500 x 100 ÷ 107)
 • ภาษีที่หักและนำส่งไว้ คือ 42.06 บาท (คิดจาก 1,401.87 x 3%)
 • ยอดเงินที่ต้องชำระ คือ 1,457.94 บาท (คิดจาก 1,500 - 42.06)

หมายเหตุ

 • โปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ และประทับตราสำคัญของบริษัท
 • กรณีหากท่านไม่ระบุที่อยู่ในการจัดส่งเล่มทะเบียน ทางโตโยต้า ลีสซิ่ง ถือว่าท่านมีความประสงค์ให้จัดส่งเล่มทะเบียนตามที่อยู่จัดส่งเอกสารเดิม
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย (Certificate Address) ที่ออกโดยสถานทูต ที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง) และฉบับแปลภาษาไทย โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร) แทนได้
 • ป้ายภาษีรถยนต์ประจำปี ในปีปัจจุบัน (ไม่หมดอายุ)
 • หากกรณีที่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ (โอน 2 ต่อ) สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทร. 0-2660-5555
 1. ติดต่อได้ที่สำนักงานของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั่วประเทศ
 2. ติดต่อได้ที่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
 3. การส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่